ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNATIONALE CONSUMENTENVERHUIZINGEN BKV

 

Hierna de “BKV Internationale Verhuisvoorwaarden”

 

DEFINITIES

 • De Klant: de Opdrachtgever, degene die verhuisgoederen of andere roerende zaken ter verhuizing aanbiedt;
 • De Consument: de Klant, de Opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt aanzien als Consument;
 • De Verhuizer: de door de BKV erkende Opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuizingen uitvoert;
 • De Onderaannemer: de ondernemer, die zich ten aanzien van de Verhuizer belast met opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, per spoor, maritiem- en luchtvervoer, opslag, leveringen);
 • De Bestelbon/Getekende Offerte: de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming van alle in het kader van de verhuizing gemaakte afspraken (inclusief bijzondere opdrachten) tussen de Verhuizer en de Consument;
 • De Opdracht: (niet limitatief) ongeacht de combinatie van meerdere handelingen nl: het in- en/of uitpakken, het transport, het (her)monteren, enz. van Goederen
 • De Goederen: alle roerende zaken, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst en/of opdracht;
 • De BKV: een Belgische beroepsfederatie die ijvert voor kwalitatieve, correcte en professionele verhuizingen en bewaarneming;
 • De Werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 1

Toepasselijkheid/Werkingsgebied van de BKV Internationale Verhuisvoorwaarden

Alle door de Verhuizer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts-) handelingen, die in het kader hiervan worden verricht, worden beheerst door deze BKV Internationale Verhuisvoorwaarden. Bij strijdigheid van enige bepalingen in de offerte of bestelbon met deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden, prevaleert hetgeen staat vermeld in de offerte of de bestelbon.

Artikel 2

Raming van de verhuizing - Offerte - Totstandkoming van de overeenkomst

Raming van de verhuizing

2.1       De Verhuizer raamt de omvang van de verhuizing voorafgaandelijk aan het uitbrengen van de offerte. Deze raming geschiedt ofwel aan de hand van de bevindingen van de pre-move survey, waarbij de Verhuizer de Klant op locatie, bezoekt om het volume van de Goederen in te schatten, ofwel op grond van de door de Klant verstrekte paklijsten en/of foto’s van de te verhuizen Goederen.

Offerte

2.2       Op basis van zijn vaststellingen, alsook de bepalingen van artikel 3, werkt de Verhuizer een offerte uit.

2.3       Een aanvraag door de Klant, die afwijkt van een door of namens de Verhuizer gedane aanbieding of offerte, geldt als een verwerping van deze aanbieding of offerte en bindt de Verhuizer niet.

2.4       Alle door of namens de Verhuizer bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Verhuizer slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door de Verhuizer is bevestigd.

Totstandkoming van de overeenkomst

2.5       Ofwel maakt de Verhuizer na ontvangst van het akkoord van de Klant met de offerte een bestelbon op, ondertekent deze voor akkoord en stuurt ze naar de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de bestelbon ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de Verhuizer. De aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

            Ofwel tekent de Klant de offerte voor akkoord. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de offerte ongewijzigd binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de Verhuizer. De aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6       Zolang geen ondertekende bestelbon of offerte voorligt, is de Verhuizer niet gehouden de verhuizing uit te voeren, noch deze voor te bereiden. Partijen zijn in voorkomend geval niet gehouden tot enige schadevergoeding aan elkaar.

2.7       Zolang geen ondertekende bestelbon of offerte voorligt, kan de Klant geen uitvoering van de verhuisovereenkomst afdwingen.

Artikel 3

Basisprijs Verhuizing - BTW - Bijzondere opdrachten - Inlichtingen Klant - Overuren - Onderaannemers - Taksen - Afzonderlijke facturatie

Basisprijs Verhuizing

3.1       Het gewicht en/of volume van de Goederen, de verhuisbestemming (afstand) en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de bestelbon of offerte, gelden als basis voor de verhuisprijs.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van de onderneming toepasselijk.

 

BTW

3.2     In de Basisprijs verhuizing is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) INBEGREPEN.

Indien de Klant geen Consument is, is in de Basisprijs de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) NIET INBEGREPEN.

 

Bijzondere opdrachten

3.3     De Verhuizer kan, op vraag van de Klant, bepaalde werkzaamheden verbonden aan de verhuizing uitvoeren, zoals:

 • het verwijderen en/of leggen van vaste tapijten
 • het afhalen en/of ophangen van gordijnen
 • het afhalen en/of ophangen van spiegels
 • het afhalen en/of ophangen van schilderijen en verlichtingstoestellen
 • het uithalen van vensters teneinde meubelen op te halen of neer te laten
 • het vervoer van piano’s, brandkasten en andere vergelijkbare uitrusting
 • het verpakken en/of uitpakken van wijn

De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden apart in de bestelbon of offerte opgenomen en zijn NIET in de basisprijs inbegrepen.

Inlichtingen Klant

3.4       De verhuisprijs wordt berekend op basis van de inlichtingen die de Klant verstrekt. Bijgevolg heeft de Klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan de Verhuizer conform artikel 8 “Verplichtingen van de Klant”, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, enz).

Overuren

3.5       De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van de Verhuizer, worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming.

De regeling, van toepassing inzake overuren, dient in de offerte opgenomen te worden.

Onderaannemers

3.6       Onverminderd de bepalingen van artikel 3, zal de verhuisprijs, ook de forfaitaire, mee berekend worden in functie van de tarieven van de eventuele Onderaannemers. Welk ook de wisselkoers op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de uitvoering van de overeenkomst met de Onderaannemers, die de enige toepasselijke is.

Taksen

3.7       Taksen worden afzonderlijk aangerekend aan de Klant. Indien deze redelijkerwijs niet gekend zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, worden zij nadien aan de Klant in rekening gebracht.

Afzonderlijke facturatie

3.8     Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken, uitgevoerd vóór de dag van verhuizing, afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken, dat uitgevoerd wordt nadat de verhuizing beëindigd is.

Artikel 4

Prijswijzigingen - Meerkosten ten gevolge van Internationale Bepalingen - Brexit

Prijswijzigingen

4.1       De Verhuizer kan uitsluitend prijswijzigingen doorvoeren die betrekking hebben op wetswijzigingen, opgelegde Cao’s, gewijzigde brandstof en transport gerelateerde kosten, transport – en spoorwegtarieven, wisselkoersen, maar enkel ten gevolge van tariefwijzigingen van de eventuele Onderaannemer(s) en/of derden volgens de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die de Onderaannemer(s) en/of derden noodzaken deze wijzigingen door te voeren. De reden van de prijswijziging moet, op het ogenblik van de kennisneming door de Verhuizer, aan de Klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.

Meerkosten ten gevolge van Internationale Bepalingen

4.2       Het gewicht van de Goederen die over de weg, per spoor, over binnenwateren of over zee vervoerd worden in containers of zeekisten, is vastgesteld op een maximum van 100 kg per m³. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 kg of gedeelte hiervan.

Voor Goederen die per luchtvracht vervoerd worden geldt een andere tariefberekening dan voor de vrachtkost. De vrachtkosten worden beïnvloed door de hoeveelheid ruimte die de zending inneemt, oftewel het dimensionale gewicht, waarbij één (1) kg vracht maximaal 6000 cm³ mag bevatten. Indien het reëel gewicht hoger is, dan geldt dit als berekeningsbasis voor het tarief.

(Bijvoorbeeld: indien een vracht weliswaar maar één (1) kilogram weegt, maar meer ruimte inneemt dan 6000 cm³, kan de luchtvaartmaatschappij een meerkost aanrekenen).

Brexit

4.3     Alle onvoorziene kosten die het gevolg zijn van de Brexit, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten, zonder dat deze lijst volledig is, hebben betrekking op douanerechten, douaneformaliteiten, hogere transportkosten, wacht- en immobilisatietijden, kosten door vertraging, extra bankkosten, veranderde wisselkoersen of andere opgelegde heffingen.

Artikel 5

Verbreking/Annulering van de overeenkomst

De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten betalen, gelijk aan alle schade, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de medecontractant heeft geleden, doch niet minder dan:

 • 10% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering meer dan één (1) week vóór de overeengekomen dag van uitvoering
 • 25% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan zeven (7) dagen maar meer dan drie (3) dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering
 • 50% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan drie (3) dagen maar meer dan één (1) dag vóór de overeengekomen dag van uitvoering
 • 100% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan vierentwintig (24) uur vóór de overeengekomen dag van uitvoering

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst: Onderaannemers - Materiaal - Goede professioneel

Onderaannemers

6.1       Het is de Verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden - Onderaannemers - , tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk door de Klant wordt uitgesloten vóór aanvang van de overeenkomst.

Materiaal

6.2       De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot van de Verhuizer. Deze is slechts gehouden het materiaal te leveren dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder alle omstandigheden behoudt de Verhuizer het recht voor om die vervoer- en behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch en goedkoopst acht, voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst.

Goede professioneel

6.3       De Verhuizer handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizingen en neemt de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn Klant behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de Verhuizer heeft moeten maken, vallen ten laste van de Klant.

Artikel 7

Verplichtingen van de Verhuizer

De Verhuizer is verplicht:

 1. de te verhuizen Goederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te (doen) nemen
 2. de te verhuizen Goederen ter bestemming af te (doen) leveren op de door de Klant aan te wijzen plaats en wel in de staat, waarin zij de Verhuizer ter verpakking of demontage, dan wel ten vervoer ter beschikking zijn gesteld
 3. de te verhuizen Goederen te (doen) laden en/of te (doen) lossen

4.     een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien

5.     het verloop van de levering van de Goederen van de Klant op te volgen in de mate van het mogelijke (eventuele beschikbaarheid van een tracking mogelijkheid). Indien de levering van de te verhuizen Goederen vertraagd is, dient de Verhuizer de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen

6.     indien zulks schriftelijk is overeengekomen, de Goederen die, gelet op hun aard en/of de wijze van vervoer, uit elkaar genomen behoren te worden en/of ingepakt behoren te worden, uit elkaar te (doen) nemen en/of in te (doen) pakken en ter bestemming uit te (doen) pakken en/of in elkaar te (doen) zetten

7.     tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten, na expliciete goedkeuring van deze meerkosten door de Klant, alle verwante werkzaamheden te verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het verhuisbedrijf op onevenredige wijze zou worden verstoord

8.     het voor de verhuizing door de Klant bestelde, al dan niet tegen betaling verpakkingsmateriaal ter beschikking te stellen

9.     instructies te vragen aan de Klant, indien om welke reden dan ook het uitvoeren van de verhuizing onmogelijk is of wordt en bij gebreke van die instructies alle maatregelen te nemen die hij als zorgvuldig Verhuizer in het belang van de Klant mag achten. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van degene aan wie de verhindering toegerekend kan worden

10.   de Opdrachtgever te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die aanspraken van derden redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet nakomen door de Verhuizer

Artikel 8

Verplichtingen van de Klant: Douane formaliteiten - Inplantingsplan - Aard van de Goederen - Omgevingsfactoren - Beschikkingsrecht Goederen - Verplichte aanwezigheid Klant tijdens de verhuizing - Voorzorgen bij laden en lossen - Parkeervergunning(en) - Tegensprekelijke Inventaris

 

Douane formaliteiten

8.1       Onverminderd de andere in deze algemene voorwaarden opgesomde verplichtingen die op de Klant rusten, is de Klant verplicht alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan de Verhuizer ten laatste drie (3) dagen vóór de verhuizing te overhandigen of af te leveren.

De Verhuizer zal de Klant tijdig de nodige inlichtingen verschaffen over welke documenten noodzakelijk zijn. Indien nodig zal de Klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de Klant verstrekt. Behoudens tegenstrijdig beding verricht de Verhuizer of zijn lasthebber de douaneformaliteiten voor de Klant en op diens kosten.

Behalve in het geval dat de Verhuizer aansprakelijk is, draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover de Verhuizer of elke eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse, onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten. Hij zal de Verhuizer vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten en vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen, die hieruit kunnen voortvloeien.

Inplantingsplan

8.2       De Klant is verplicht voorafgaandelijk aan de verhuizing de Verhuizer een inplantingsplan over te maken. Dit plan duidt de precieze locatie van elk meubelstuk aan.

Aard van de Goederen

8.3   De Klant moet in het bijzonder de aandacht van de Verhuizer vestigen op de aard van de Goederen, onder andere:

 • waardevolle Goederen en/of voorwerpen die een speciale behandeling vereisen (zoals antiek, kunstvoorwerpen en designstukken);
 • Goederen zoals beschreven onder de bijzondere regeling van artikel 9.2
 • zware Goederen en Goederen met afwijkende afmetingen die het gebruik van hijstoestellen en/of kranen noodzakelijk maken;

zonder dat deze opsomming limitatief is.

Omgevingsfactoren

8.4       Hij moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen.

Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven.

De Klant moet erop wijzen:

 • of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen en verhuislift
 • of de ramen en deuren breed/hoog genoeg zijn om de grotere voorwerpen binnen/buiten te brengen
 • of er publieke werken uitgevoerd worden, die de verhuizing kunnen hinderen
 • of men bermen op of af moet
 • of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken
 • of de trappen voldoende breed zijn
 • of er een lift is, en of deze door de Verhuizers mag gebruikt worden
 • of de gevels en of balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van ladderliften
 • wat de maximale vloerbelasting van zowel het pand van waaruit verhuisd wordt is, als ook het pand waar de Goederen geleverd dienen te worden

zonder dat deze opsomming limitatief is.

Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de Klant of zijn lasthebber, zijn ten laste van de Klant.

Beschikkingsrecht Goederen

8.5       De Klant verklaart rechtsgeldig over alle te verhuizen Goederen te mogen beschikken alsook dat de Goederen niet bezwaard zijn met een beslag.

Verplichte aanwezigheid Klant tijdens de verhuizing

8.6       De Klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de hele duur van de werkzaamheden: inpakken, opladen, afladen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed aan de rust- en/of maaltijd. Indien de Klant, zijn agent of zijn lasthebber toch de woning verlaat gedurende de werkzaamheden, zal de Verhuizer niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige claim, die zijn oorzaak vindt in de afwezigheid van de Klant, agent of lasthebber, tenzij er sprake is van schade die haar oorzaak vindt in een fout van de Verhuizer.

De Klant, zijn agent of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets is achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het niet nakomen van deze clausules.

Voorzorgen bij laden en lossen

8.7       De Klant of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van de Verhuizer onmiddellijk bij aankomst kunnen geladen of gelost worden. Alle gevolgen en bijkomende kosten ten gevolge van het niet nemen van deze voorzorgen komen ten laste van de Klant. Indien de Verhuizer zelf aan de oorzaak ligt van het gegeven dat de Verhuizer niet onmiddellijk kan laden en/of lossen, zal de Verhuizer alle gevolgen en bijkomende kosten dragen.

Parkeervergunning(en)

8.8       De Klant zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen, indien het politiereglement dit vereist. Biedt de Verhuizer zijn diensten aan voor deze reservatie, dan komen de kosten van de reservatie ten laste van de Klant.

De Verhuizer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging opgelopen door het niet of foutief plaatsen van het parkeerverbodsbord. De hierdoor of door fout geparkeerde wagens opgelopen vertraging, komt voor rekening van de Klant.

Tegensprekelijke Inventaris

8.9       Indien de Klant een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen Goederen, moet hij de Verhuizer tenminste drie (3) dagen vóór de verhuizing verwittigen. De Verhuizer zal dan een speciale bediende met de opdracht belasten. De kosten voor het opmaken van deze inventaris vallen ten laste van de Klant en zullen hem op voorhand meegedeeld worden. Elke andere inventaris die aan de Verhuizer zou overhandigd worden, zal diens verantwoordelijkheid in generlei mate binden.

Artikel 9

Uitgesloten voorwerpen - Bijzondere regeling voor waardevolle Goederen - Persoonlijke voorwerpen - Sancties op niet naleven bepalingen

 

Uitgesloten voorwerpen

9.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is het de Klant verboden volgende voorwerpen ter verhuizing aan te bieden aan de Verhuizer:

 1. verdovende middelen, wapens;
 2. Goederen die onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting;
 3. bont, levende dieren, planten;
 4. vloeistoffen en Goederen welke een algemeen bekend risico inhouden van brand, ontploffing of beschadiging aan andere Goederen, zoals fosfor, benzine, steenkool, lucifers, kleurstoffen, accumulators, zuren of bijtende stoffen;
 5. in het algemeen alle substanties of vloeistoffen waarvan het waarschijnlijk is dat ze schade kunnen veroorzaken aan de uitrusting of de verhuisde Goederen;
 6. Goederen, die door het land van bestemming specifiek worden verboden.

Bijzondere regeling voor waardevolle Goederen

9.2       Indien de Klant gouden voorwerpen, juwelen, edele metalen, papiergeld, oude munten, waardepapieren, titels en postzegelverzamelingen ter verhuizing wenst aan te bieden, geldt voor deze voorwerpen een bijzondere regeling. De Klant dient de betrokken Goederen duidelijk te omschrijven op een inventarislijst en deze lijst te overhandigen aan de Verhuizer. Deze Goederen worden extra beveiligd (speciale verpakking en/of kluis) en apart van de andere verhuisgoederen verhuisd tegen een meerkost, zulks na uitdrukkelijk akkoord van de Klant.

Persoonlijke voorwerpen

9.3     Persoonlijke voorwerpen en ondergoed moeten ingepakt worden door de Klant, zonder tussenkomst van de Verhuizer.

Sancties op niet naleven bepalingen

9.4       Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepalingen, blijven in ieder geval ten laste van de Klant. De Klant zal de Verhuizer vergoeden en vrijwaren voor elk bedrag waartoe de Verhuizer door Onderaannemers en/of derden wordt aangesproken wegens miskenning van deze bepalingen.

Artikel 10

Verpakkingen

Alle gehuurde verpakkingen, die na het beëindigen van de verhuizing door de Klant niet worden terugbezorgd, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding, op basis van het tarief van de onderneming. Alle gehuurde verpakkingen die zodanig beschadigd zijn door toedoen van de Klant dat zij niet meer gebruikt kunnen worden, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming

Op verzoek van de Klant kan de Verhuizer de verpakkingen die geleegd zijn op de laatste dag van de verhuizing, verwijderen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid verhuizer - Vertraging - Overmacht

Aansprakelijkheid verhuizer

11.1     Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partijen en de hierna beschreven gevallen in artikel 12.4, is de Verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade, door hem en/of zijn Onderaannemer(s) toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook voor schade door vertraging, veroorzaakt door de schuld van de Verhuizer en/of diens Onderaannemer(s), met uitsluiting van vertraging te wijten aan derden en/of schade veroorzaakt door overmacht.

Vertraging

11.2     Onder ‘vertraging’ wordt verstaan: de aankomst op het laadadres of levering op het losadres waarbij zich een vertraging voordoet van minstens vijftien (15) minuten, in vergelijking met het afgesproken uur van aankomst of levering.

Overmacht

11.3  Onder Overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waarop de Verhuizer geen vat heeft of behoort te hebben en welke hem menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om zijn verplichtingen na te komen.

 

11.4   De Verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor: rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz. wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.

Artikel 12

Klachten in geval van schaden aan de Goederen: Schademelding - Bewijslast - Gelimiteerde aansprakelijkheid - Uitsluiting aansprakelijkheid

Schademelding

12.1     Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover de Verhuizer het voorwerp uitgemaakt hebben van door de Klant tijdig geformuleerde opmerkingen:

 • indien het zichtbare schade betreft: onmiddellijk, uiterlijk op het moment van aflevering, op het document dat hem werd aangeboden op het moment van de levering. Indien de Klant geen melding doet van zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de Klant geacht de Goederen te hebben ontvangen in de staat waarin hij ze aan de Verhuizer heeft overgemaakt, behoudens tegenbewijs.
 • indien het niet zichtbare schade betreft: via e-mail of een ter post aangetekend schrijven ten laatste binnen twee (2) werkdagen na de levering, de dag van levering niet inbegrepen, of anderszins overeengekomen. Indien de Klant geen melding doet van niet zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de Klant geacht de Goederen te hebben ontvangen in de staat waarin hij ze aan de Verhuizer heeft overgemaakt, behoudens tegenbewijs.
 •  
 •      In ieder geval ligt de bewijslast van de omvang van de schade bij de Klant.

Gelimiteerde aansprakelijkheid

12.3     De aansprakelijkheid van de Verhuizer is in geval van verlies of schade aan verhuisde voorwerpen door diens fout, beperkt tot een bedrag van € 125 per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen.

De aansprakelijkheid van de Verhuizer kan in geen geval gelimiteerd worden indien er sprake is van opzet en/of grove schuld en/of grove nalatigheid.

Uitsluiting aansprakelijkheid

12.4     De Verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt en/of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de Verhuizer of zijn Onderaannemers.

De Verhuizer is eveneens ontlast van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing toegebracht en volledig te wijten aan de Klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen.

Artikel 13

Schade door vertraging

Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding enkel verschuldigd, indien de Klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een klacht ingediend werd, via e-mail of middels aangetekende brief aan de Verhuizer, binnen de twee (2) werkdagen na de levering van de verhuisde voorwerpen aan de bestemmeling, de dag van de levering niet inbegrepen. Indien de Klant geen melding doet van schade door vertraging binnen de gestelde termijn, wordt aangenomen dat de verhuizing zonder vertraging is uitgevoerd, behoudens tegenbewijs.

Artikel 14

Uitbetalen schade aan de Klant - Verjaring - Opschorting - Afwering

 

Uitbetalen schade aan de Klant

14.1     In het geval de aansprakelijkheid van de Verhuizer op grond van artikel 11 dan wel artikel 12 en/of artikel 13 ontegensprekelijk is vastgesteld en de schade begroot en vaststaand is, is de schadevergoeding aan de Klant zoals beschreven in artikel 12.3 resp. artikel 13 te betalen uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de opmaak van de kwijting, bij gebreke waaraan de wettelijke interest verschuldigd is te rekenen vanaf de dag van de opmaak van de kwijting en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het schadebedrag in hoofdsom - met een minimum van € 50.

Verjaring

14.2     Onverminderd de toepasselijke dwingendrechtelijke regels inzake verjaring, verjaart elke vordering lastens de Verhuizer één (1) jaar na de vaststelling van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één (1) jaar na datum van de factuur.

Opschorting

14.3     In geen geval mag de Klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen die hij aan de Verhuizer verschuldigd is, geheel of ten dele op te schorten, tenzij de schuldvordering van de Klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar is.

Afwering

14.4     De Verhuizer bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet- ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

Artikel 15

Aansprakelijkheid Klant bij vertraging

Elke vertraging van meer dan vijftien (15) minuten veroorzaakt door of te wijten aan de Klant of zijn lasthebber, geeft aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de Klant aan de Verhuizer, wanneer deze bewijst dat door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de gepresteerde uren dekt. De schadevergoeding is in dat geval gelijk aan het verschil tussen de overeengekomen verhuisprijs en de werkelijke verhuisprijs (rekening houdend met o.a. de werkelijk gepresteerde uren), te vermeerderen met alle schades, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de Verhuizer door de vertraging heeft geleden.

Artikel 16

Verzekering « Alle Risico’s »

Gelimiteerde Aansprakelijkheid Verhuizer

16.1   De aansprakelijkheid van de Verhuizer is gelimiteerd, zie artikel 12.3. Ondanks alle goede zorgen van de Verhuizer en/of partijen waarop de Verhuizer een beroep doet/moet doen ter uitvoering van de verhuisovereenkomst, kan er niettemin schade aan de verhuisde Goederen voorvallen. Het is de Klant dan ook aan te raden om een Verzekering «Alle Risico’s» af te sluiten zodat de Klant de beschadigde voorwerpen aan hun actuele waarde vergoed krijgt.

Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden:

16.2   

a) Aanbod BKV: “Verzekerjeverhuis”

De Klant kan zich verzekeren bij “Verzekerjeverhuis” (www.verzekerjeverhuis.be), een door de BKV erkende verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in verhuisverzekeringen. De Klant kan de makelaar verzoeken de Goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren tegen «Alle Risico’s», namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand, enz., volgens de algemene voorwaarden van de verzekeraar. Onder de verzekeringswaarde van de Goederen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: “in totale waarde” - desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel, die moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen Goederen, in de huidige staat waarin ze zich bevinden.

b) Aanbod Verhuizer

Indien de Verhuizer een vlottende polis heeft onderschreven waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde, kan de Klant de Verhuizer verzoeken de Goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren tegen «Alle Risico’s».

 

c) Eigen verzekeraar

De Klant is vrij een eigen verzekeraar te kiezen. In dit geval verbindt hij er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde. De Klant verbindt er zich bovendien toe een “afstand van verhaal” te bekomen vanwege de verzekeraar, ten voordele van de Verhuizer. Indien de Klant niet in staat is hiervan een bewijs te leveren, is de Klant in ieder geval verplicht de Verhuizer te vrijwaren jegens diens verzekeraar.

Geen Dekking

16.3   Indien de verzekeraar van de Verhuizer geen dekking wenst/kan geven voor de Goederen van de Klant, of niet voor alle Goederen dekking wenst/kan geven, dan deelt de Verhuizer dit onverwijld mede aan de Klant.

De Verhuizer is in dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor een dergelijke weigering.

16.4   Indien door de Klant geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht tot verzekeren werd gegeven aan de Verhuizer, is de Verhuizer gerechtigd te veronderstellen dat de Klant de Goederen zelf verzekerd heeft conform de verplichtingen van artikel 16.2 onder a of c of zich niet wenst te verzekeren.

16.5   De Klant begrijpt dat indien hij zich niet wenst te verzekeren en er schade voorvalt waarvoor de Verhuizer aansprakelijk is, de Verhuizer enkel verplicht is om de Klant te vergoeden conform de bepalingen onder artikel 12.3.

Artikel 17

Bewaarneming

Het vervoer van verhuisgoederen en/of meubelen naar een bewaarplaats is onderworpen aan de voorliggende voorwaarden. Specifieke bepalingen voor het bewaren van verhuisgoederen en/of meubelen zijn opgenomen in de “BKV Bewaarnemingsvoorwaarden.

Artikel 18

Bijzondere Rechten

Retentie- en Pandrecht

18.1     18.1 Zonder afbreuk te doen aan de rechten toegekend aan de Verhuizer door de wet van 5 mei 1872 houdende herziening der beschikkingen betreffende het Pand en de Commissie, verleent de Klant aan de Verhuizer een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van opdrachten aan de Verhuizer ter verhuizing zou aanbieden en (2) alle rechten voorzien in de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (“Pandwet”).

Het retentierecht geeft aan de Verhuizer het recht om de aflevering van de verhuisgoederen op te schorten totdat de Klant de verhuisprijs en/of mogelijke andere vorderingen voldaan heeft, zelfs al hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven verhuisopdracht.

 

Verkoop Goederen

18.2   In elk geval geeft de Klant uitdrukkelijke toelating aan de Verhuizer om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee (2) dagen, en om de vervoerde Goederen in een bewaarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van -, risico - en gevaar voor de Klant, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een (1) maand duurt, en de Klant in gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de tien (10) dagen na verzending van een aangetekend schrijven door de Verhuizer, kan de Verhuizer, overeenkomstig de bepalingen van de Pandwet, de rechter verzoeken dat de door het pandrecht verzwaarde Goederen geheel of gedeeltelijk verkocht mogen worden ter voldoening van de schuldvordering.

Indien de rechter zulks gelast, kan de Verhuizer op zijn beurt een gerechtsdeurwaarder gelasten met de openbare of onderhandse verkoop van de bezwaarde Goederen.

Alle kosten van tussenkomst zijn ten laste van de Klant en kunnen verhaald worden op de opbrengst van de verkoop.

 

Bijkomende kosten gemaakt ten behoeve van de Goederen

18.3     In geval van niet nakoming van de betalingsvoorwaarden zoals voorzien onder artikel 19 waardoor de Verhuizer zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn pand- en/of retentierecht, dient de Klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals kosten van opslag, bewaarneming en staangelden.

Artikel 19

Betalingsvoorwaarden: Protest factuur - Vervaltermijn - Opschorting levering - Verwijlinterest/Schadevergoeding

 

Protest factuur

19.1     De facturen van de Verhuizer worden geacht aanvaard te zijn door de Klant behoudens gemotiveerd schriftelijk protest binnen de veertien (14) dagen na de datum van de factuur.

Vervaltermijn

19.2     De gelden die aan de Verhuizer verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook, zijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Verhuizer behoudt zich echter het recht voor om van die Klanten bij wiens opdracht tot verhuizing en het tijdstip van verzending van de Goederen een tijdspanne korter dan veertien dagen ligt, een volledige voorafbetaling van de verhuisprijs te vragen. Deze voorafbetaling dient ten laatste drie (3) dagen voor het vertrek van de Goederen vanuit België voldaan te worden.

Opschorting levering

19.3   De Verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de Goederen, waarvan de prijs nog niet betaald is en de factuur niet tijdig geprotesteerd, de levering op te schorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft. De bijkomende kosten (staan-, opslag- en bewaarnemingskosten) komen voor rekening van de Klant en dienen tezamen met de verschuldigde verhuisprijs voldaan te worden alvorens tot levering van de verhuisgoederen wordt over gegaan.

Verwijlinterest/Schadevergoeding

19.4     In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – de wettelijke verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag - met een minimum van €50.

Artikel 20

Verwerking van persoonlijke data

 

20.1     De Verhuizer verbindt zich er toe om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te zorgen dat ook zijn personeel en onderaannemers deze wetgeving respecteren.

 

20.2   De Verhuizer verwerkt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ de identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot de huisraad, alsook gegevens met betrekking tot het laad - en losadres van de Klant (en diens familieleden) teneinde de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om een klantenadministratie te voeren en eventuele betwistingen te beheren.

20.3   De Verhuizer heeft passende maatregelen genomen teneinde de privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. De Verhuizer geeft enkel aan een beperkt aantal werknemers (op basis van het “need to know” principe) toegang tot de persoonlijke data. De Verhuizer brengt de Klant op de hoogte over hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden.

Artikel 21

Vertaling BKV Internationale Verhuisvoorwaarden

Deze “BKV Internationale Verhuisvoorwaarden” zijn oorspronkelijk opgemaakt in de Nederlandse taal.

Ten aanzien van de vertalingen van onderhavige voorwaarden naar het Frans en Engels geldt, dat in geval van misverstanden omtrent de woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, draagwijdte en interpretatie van deze vertalingen, de Nederlandse tekst de basis vormt en de uitleg en interpretatie van deze tekst prevaleert boven die van welke vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de Klant overgemaakt in het Nederlands, Frans of Engels, naar gelang de keuze van de Klant.

Artikel 22

Toepasselijk Recht en Bevoegdheid van de Rechtbanken

Toepasselijk Recht

22.1     Op alle overeenkomsten tussen de Verhuizer en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Bevoegdheid van de Rechtbanken

22.2   Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze “BKV Internationale Verhuisvoorwaarden” van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost en die door de Verhuizer aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de verhuisonderneming gevestigd is onverminderd het recht van de Verhuizer om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W en enkel in zoverre niet geraakt wordt aan de regeling van de rechterlijke bevoegdheid zoals voorzien in Verordening 1215/2012.

22.3   Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze “BKV Internationale Consumenten Verhuisvoorwaarden” van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost en die door de Consument aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. of de Rechtbanken zoals bepaald in verordening 1215/2012 

 

…………………………………

 

DVH - VERHUIZINGEN & LIFTSERVICE

Fabrieksstraat 26
B-8540 Deerlijk

GSM +32(0)495 53 01 07

GSM +32(0)496 53 05 10

Btw nr 0568.515.614
info@dvhvervoer.be
www.dvhvervoer.be

Klaar om te verhuizen

Algemene verhuisvoorwaarden

© HET Reclamebureau